مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:روحانی
پست الکترونیک:arovhani@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

در سال 1362ه.ش وارد حوزه علمیه قم شدم . پس از طی مراحل مقدمات وسطح به درس خارج پرداختم ود رسال 1371ه.ش دررشته تفسیر تخصصی مشغول به تحصیل شدم ومدّت 4سال زیر نظرآیت الله مکارم شیرازی دردرس های تفسیری مشغول بودم .وحدود پنج سال است که به کارهای پژوهش مشغولم وکتابهائی را هم ترجمه کردم اگر خداوند توفیق عنایت فرماید دوست دارم کارهای تحقیقی وپژوهشی وترجمه های دیگری را هم انجام دهیم .